DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH - HỆ CAO ĐẲNG - KỲ CUỐI 2019  
DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH NN 2  
DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH NN1  
KẾ HOẠCH BÁO CÁO TTCK - ĐỢT 3 - 2019 - LIÊN THÔNG  
DANH SÁCH NHÓM THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN HỆ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2019  
DANH SÁCH CÁC NHÓM THỰC TẬP CUỐI KHÓA - HỆ CAO ĐẲNG - HỌC KỲ CUỐI 2019  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG  
KẾ HOẠCH THỰC TẾ DOANH NGHIỆP - C16 - CLC  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NN 2 - C16- C17 - ĐẠI TRÀ  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NN 1 - C17 - ĐẠI TRÀ