Cẩm nang Khóa Luận  
Phiếu đánh giá khóa luận tn  
Nhận xét của gvhd  
Nhận xét của đơn vị thực tập  
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP