DANH SÁCH THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG_KỲ CUỐI 2021 (BỔ SUNG NGÀY 15/10/2021)  
DANH SÁCH NHÓM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỲ CUỐI NĂM 2021_HỆ CAO ĐẲNG (CẬP NHẬT CHÍNH THỨC)  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP CUỐI KHÓA VA BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA - ĐỢT 3-2021- dieu chinh  
DANH SÁCH NHÓM THỰC TẬP CUỐI KHÓA NĂM 2021_HỆ ĐẠI HỌC (CHINH THUC)  
DANH SÁCH NHÓM CÁC HP THỰC HÀNH  KỲ CUỐI 2021 CAO ĐẲNG_ĐỢT 2  
DANH SÁCH CÁC NHÓM THNN 2 KỲ CUỐI 2021_ĐẠI HỌC (ĐỢT 2)  
DANH SÁCH CÁC NHÓM THNN 1 KỲ CUỐI 2021 ĐẠI HỌC_ĐỢT 2  
DANH SÁCH NHÓM THỰC TẬP VA VIẾT KL KỲ CUỐI NĂM 2021_ĐẠI HỌC (Cập nhật)  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH_KỲ CUỐI 2021  
KẾ HỌACH THỰC TẬP NN1 (CAO ĐẲNG)_KỲ CUỐI 2021