KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP C17 - ĐỢT 1 NĂM 2020  
DANH SÁCH NHÓM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2 HỆ ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUI ĐỢT 1 - NĂM 2020  
LỊCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TN, BCTTTN BẬC CAO ĐẲNG HỌC KỲ ĐẦU 2020  
LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN, THNN1, THNN2 BẬC CAO ĐẲNG HỌC KỲ ĐẦU 2020  
DANH SÁCH THỰC TẬP VÀ VIẾT KHÓA LUẬN CUỐI KHÓA HỆ ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO CHÍNH QUI ĐỢT 1 - NĂM 2020  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH - CLC  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NN 2 - CLC  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NN 1 - C17- C18 (CLC)  
KẾ HOẠCH THNN 2 HỌC KỲ ĐẦU 2020 (ĐẠI HỌC)  
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG CAO ĐẲNG C16-C17 CLC